Cennik usług

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Skwierzynie Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 6.1/2023 z dnia 06.10.2023r.,  w sprawie sprostowania Zarządzenia nr 6/2023 z dnia 28.09.2023 w sprawie cen za uslugi komunalne - za usługi wywozem asenizacyjnym w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych.

Więcej informacji

TU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Skwierzynie Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 6/2023 z dnia 28.09.2023r.,  w sprawie cen za uslugi komunalne - za usługi wywozem asenizacyjnym w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych.

Więcej informacji

TU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Skwierzynie Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 3/2023 z dnia 16.05.2023r.,  w sprawie cen za uslugi komunalne - za usługi wywozem asenizacyjnym w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków.

Więcej informacji

TU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Skwierzynie Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 2/2023 z dnia 16.05.2023r.,  w sprawie cen za uslugi komunalne - za usługi wywozem asenizacyjnym w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych

Więcej informacji

TU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Skwierzynie wprowadza wysokości ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej na terenie gminy Skwierzyna oraz regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej na terenie gminy Skwierzyna na podstawie UCHWAŁY NR XLIV/341/21 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Więcej informacji

Uchwała

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Skwierzynie Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 13/2021 z dnia 14.09.2021r.,  w sprawie ustalenia opłaty za przyjęcie ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Skwierzynie na okres od 15.09.2021 do 14.09.2024 roku.

Więcej informacji

Zarządzenie 13_2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z publikacją w dniu 07.09.2021 taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na stronie BIP-u RZGW w Poznaniu, zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy – taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na ww. stronie. Oznacza to, że taryfa Spółki zacznie obowiązywać w dniu 15 września 2021 r.

Więcej informacji TU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Skwierzynie Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 8/2021 z dnia 18.06.2021r.,  w sprawie cen za uslugi komunalne - nieczystości płynne

Więcej informacji

TU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 5/2017 z dnia 20.09.2017r., wprowadza nowy cennik usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skwierzynie.

Zarządzenie Nr 5/2017

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objaśnienia do ogłoszenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna
 

1.Taryfy zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RegionalnyZarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją nr PO. RET. 070.24.2.2018.MZ z dnia 22 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 24f ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2017 r. poz.328,1566,2180, z 2018 r. poz.650) zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie). Taryfa dla Miasta i Gminy Skwierzyna została ogłoszona w dniu 13.06.2018r.

Zgonie z art. 24 g ustawy, dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

Taryfy obowiązują od 21.06.2018r. do 20.06.2021r. Ceny i stawki opłat podane są dla 3 kolejnych dwunastomiesięcznych okresów następujących po sobie.

A.taryfa w okresie od 1 do 12 miesiąca stosowana  od 21. 06. 2018 r. do 20. 06. 2019 r.

B.taryfa w okresie od 13 do 24 miesiąca stosowana od 21. 06. 2019 r. do 20. 06. 2020 r.

C.taryfa w okresie od 25 do 36 miesiąca stosowana od 21. 06. 2020 r. do 20. 06. 2021 r.

Z uwagi na zmianę konstrukcji dotychczasowej opłaty abonamentowej, nowa opłata abonamentowa wprowadzona zostanie z dniem 01 lipca 2018 roku.

Załącznik nr 1 - Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RET.070.24.2.2018.MZ z dnia 22 maja 2018 r.

Załącznik nr 2 - Taryfa obowiązująca za okres 21. 06. 2018 - 20. 06. 2021.

 

Prezes Zarządu
Tomasz Reszel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O TARYFACH OPŁAT

Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/271/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Skwierzyna informujemy, że od dnia 01 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie wprowadza następujące stawki opłat.

1. Cena za dostarczenie 1 m3 wody

Grupa I 4,31 zł netto (4,65 zł brutto) (obejmuje zaopatrzenie gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców w wodę do spożycia i na cele socjalno bytowe oraz wodę pobraną na cele przeciw pożarowe)

Grupa II 4,33 zł netto (4,68 zł brutto) (obejmuje wszystkich odbiorców usług, którzy wykorzystują wodę do celów produkcyjnych i innych niż na cele socjalno bytowe)
 

2. Cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków

Grupa I 5,83 zł netto (6,30 zł brutto) (obejmuje ścieki bytowo gospodarcze oraz inne niż bytowo gospodarcze z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych)

Grupa II 3,00 zł netto (3,24 zł brutto) (obejmuje ścieki pochodzące z wód opadowych i roztopowych zakwalifikowane jako ścieki komunalne odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej)

3.Stawka opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy zgodnie z umową (dotyczy I i II Grupy taryfowej bez dostawców wód opadowych i roztopowych)
4,32 zł netto (4,67 zł brutto)

Ceny i stawki obciążone są podatkiem VAT, którego stawka zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%.

 

Prezes Zarządu

ZUK Sp. zo.o. w Skwierzynie
________________________________________________