Odprowadzanie ścieków

Zakład Usług Komunalnych Sp. z w Skwierzynie eksploatuje 38,7 km sieci kanalizacyjnej oraz 23 przepompownie sieciowe. 25,6 % eksploatowanej sieci zostało wybudowane w roku 1930-31. ZUK sp. z o.o. odbiera ścieki od 931 odbiorców indywidualnych, 199 wspólnot mieszkaniowych, 80 podmiotów
gospodarczych. Łączna ilość umów na odbiór i oczyszczanie ścieków wynosi 1212 sztuk.
Następuje systematyczny, choć powolny wzrost liczby klientów Zakładu. Do sieci kanalizacji
ogólnospławnej trafiają także wody opadowe i roztopowe, które są odprowadzane do MOŚ i
tam oczyszczane. W tym zakresie Zakład obsługuje 24 klientów. Wywóz nieczystości z
przydomowych szamb do MOŚ odbywa się za pośrednictwem 9 wyspecjalizowanych,
licencjonowanych przedsiębiorców.