Przyłączenie do sieci

Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej

 1. Wnioskodawca składa wniosek do ZUK o wydanie warunków technicznych o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków sporządzony na wzorze wniosku dostępnym na stronie internetowej ZUK.
 2. Następnie odbiera z ZUK opracowanie warunków technicznych na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.
 3. Wnioskodawca wybiera właściwego projektanta, który wykonuje projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
 4. Składa w ZUK wykonany projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego w dwóch egzemplarzach celem uzgodnienia.
 5. Wnioskodawca odbiera z ZUK uzgodniony pod względem technicznym projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
 6. Zgłasza w ZUK rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
 7. Wnioskodawca zleca wykonawcy budowę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
 8. Przed zasypaniem przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego zleca uprawnionemu geodecie sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zgłasza w ZUK odbiór przyłącza.
 9. ZUK dokonuje odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.Warunkiem odbioru jest przedłożenie przez Wnioskodawcę mapy geodezyjnej powykonawczej lub pisemne potwierdzenie przez geodetą namierzenia przyłącza z określeniem daty dostarczenia mapy powykonawczej.
 10. ZUK dokonuje instalacji wodomierza głównego (do celów socjalno-bytowych na koszt ZUK).
 11. Wnioskodawca podpisuje umowę na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

Szczegółowa procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej opisana jest w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków ( Rozdział V – VIII) dostępnym na naszej stronie internetowej.

Na życzenie Wnioskodawcy pracownik Działu Technicznego ZUK (pokój nr 7 w siedzibie ZUK) udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku. Możliwe jest też nieodpłatne wykonanie kserokopii dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością.

Ewentualne pytania można kierować do pracowników Działu Technicznego ZUK
osobiście – pokój nr 7,
telefonicznie: (95) 71-72-027
lub drogą elektroniczną na: sekretariat@zuk-skwierzyna.pl

Załączniki1 plik(i)
 • wniosek o wydanie warunków przyłaczenia do sieci wod-kan Pobierz plik