Usługi Mieszkaniowe

Usługi eksploatacji budynków

 Dział zajmuje się świadczeniem usług w zakresie:

* prowadzenie spraw dotyczących remontów kapitalnych i bieżących administrowanej substancji mieszkaniowej,

* udział przy przekazywaniu w eksploatację przyjmowanych z zewnątrz i     remontowanych zasobów mieszkaniowych oraz kontroli nad usuwaniem usterek w okresie gwarancyjnym,

* utrzymanie w należytym stanie administrowanych zasobów mieszkalnych i ich  otoczenia  oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku  mieszkańców,

* zawieranie umów z obcymi jednostkami dla zabezpieczenia potrzeb administrowanych zasobów mieszkalnych w zakresie dostawy wody, energii elektrycznej, ciepła, wywozu nieczystości, oczyszczania chodników, ulic, kominów itp. oraz kontrolowanie realizacji tych usług,

* zabezpieczenie sprawnego działania instalacji i urządzeń domowych,  przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców  przez przeprowadzenie robót konserwacyjnych we własnym zakresie  lub zlecanie ich obcym jednostkom w ramach obowiązujących przepisów,

* planowanie, zlecanie wykonania, kontrole realizacji i uczestnictwo w  odbiorach remontów administrowanych zasobów mieszkalnych,

* reprezentowanie interesów mieszkańców i odpowiedzialność przed nimi
 za sprawne funkcjonowanie urządzeń technicznych w administrowanych  budynkach w przypadku zlecenia ich obsługi obcym jednostkom,

* zawieranie umów z najemcami lokali, z dzierżawcami terenów i urządzeń  przydomowych i wewnątrz osiedlowych,  protokólarne przekazywanie najemcom i dzierżawcom przedmiotów najmu i  dzierżawy,  odbieranie tych przedmiotów po zakończeniu użytkowania,  ustalenie braków i uszkodzeń, względnie ulepszeń przedmiotów najmu,  przeprowadzenie rozliczeń z tego tytułu ze zdającymi,

* pobieranie czynszów najmu i dzierżawy, świadczeń i innych opłat związanych z  użytkowaniem administrowanych zasobów mieszkalnych/naliczanie,  księgowanie wpłat, egzekucje należności,

*dokonywanie okresowych przeglądów mieszkań i egzekwowanie od najemców należytej konserwacji zajmowanych lokali oraz znajdujących się w  nich urządzeń technicznych,

* zabezpieczenie przeciwpożarowe administrowanych zasobów mieszkalnych,

* ustalenie regulaminów porządku domowego oraz nadzór nad przestrzeganiem ich przez najemców,

* eksploatacja terenów i urządzeń przydomowych i wewnątrz osiedlowych,

* prowadzenie administracji zleconej zasobów mieszkalnych obcych jednostek,

* współdziałanie z obcymi jednostkami prowadzącymi administrację zlecona  zasobów mieszkaniowych działu mieszkaniowego,

* prowadzenie administracji budynków stanowiących własność osób fizycznych  i  jednostek gospodarki nieuspołecznionej, przyjętych w zarząd przez organy        administracji państwowej,

* współdziałanie z terenowymi organami administracji państwowej w sprawach  z zakresu szczególnego trybu najmu lokali mieszkalnych i  użytkowych,

* współdziałanie z Wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie zarządzania  budynkami mieszkalnymi i organizowanie pracy społecznej mieszkańców przy  utrzymaniu w należytym stanie mieszkań, domówi ich otoczenia,

* prowadzenie wykazu osób przebywających w domach administrowanych  przez  Dział Eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych, podlegających  obowiązkowi meldunkowemu, współdziałanie z terenowymi organami  administracji państwowej w zakresie ewidencji i kontroli ruchu ludności  zgodnie z obowiązującymi przepisami,

* udzielanie najemcom lokali zezwoleń na dokonywanie w nich zmian i  przeróbek oraz nadzór nad zgodnością przeróbek z przepisami prawa  lokalowego, budowlanego i przeciwpożarowego,

* świadczenie odpłatnych usług lokatorskich najemcom lokali w zakresie  drobnych remontów bieżących i robót konserwacyjnych za pośrednictwem  grupy konserwatorów domowych.