PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

(PSZOK)

znajduje się na terenie

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul.Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna

 

PSZOK czynny jest : wtorek - piątek w godz. 10:00 - 18:00

sobota w godz. 8:00 - 14:00

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)


Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Skwierzyna, wnoszących opłatę z tytułu gospodarowania odpadami na rzecz Gminy.

 

RODZAJE ODPADÓW PRZYJMOWANYCH PRZEZ PSZOK :

 

 • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,

 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,

 • szkło oraz opakowania ze szkła,

 • odpady zielone, biodegradowalne, odpadki kuchenne,

 • przeterminowane leki,

 • chemikalia,

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych z remontów,

 • zużyte opony pochodzące z pojazdów osobowych,

 • popiół,

 • tekstylia i odzież,

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, igieł i strzykawek.

PSZOK NIE PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCYCH ODPADÓW:

 • zmieszane odpady komunalne,

 • odpady zawierające azbest,

 • szyby samochodowe i części samochodowe,

 • szkło zbrojone i hartowane,

 • zmieszane odpady budowlane.