Zakres usług

Zakład Usług Komunalnych z o. o. w Skwierzynie prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z późn. zm.), Decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Skwierzyna nr 1wś/2006 z dnia 01.07.2006 r oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadzony Uchwałą Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 marca 2007r.

Główne obszary działalności Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o. o. stanowią:

 • Eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w mieście i gminie Skwierzyna:
  • stacje wodociągowe,
  • sieć wodociągowa,
  • sieć kanalizacyjna (zewnętrzna),
  • studnie publiczne,
  • hydranty,
  • Miejska Oczyszczalnia Ścieków,
  • przepompownie ścieków
 • przygotowanie i prowadzenie inwestycji związanych z modernizacją i budową infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna zgodnie z Planem Inwestycyjnym i współdziałanie w tym zakresie z Urzędem Miejskim w Skwierzynie,
 • nadzorowanie nad jakością wody podawanej do sieci wodociągowej,
 • uzyskanie i przechowywanie dokumentacji w zakresie pozwoleń wodno - prawnych dla administrowanych i eksploatowanych urządzeń wodno – kanalizacyjnych,
 • wydawanie warunków podłączeń do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych odbiorcom wody i dostawcom ścieków oraz nadzorowanie wykonawstwa związanych z tym prac,
 • zawieranie umów z odbiorcami wody i dostawcami ścieków, obliczanie i ściąganie należności przypadających zakładowi z tego tytułu,
 • kontrola ścieków odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej przez dostawców i podejmowanie odpowiednich działań w przypadku przekraczania dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń,
 • współpraca z państwowymi organami ochrony środowiska w zakresie prowadzonej działalności przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o.

świadczenie odpłatnych usług na zlecenie użytkowników indywidualnych i zbiorowych w zakresie wykomawstwa przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji.

Usługi Mieszkaniowe

Usługi eksploatacji budynków

 Dział zajmuje się świadczeniem usług w zakresie:

 • prowadzenie spraw dotyczących remontów kapitalnych i bieżących administrowanej substancji mieszkaniowej,
 • udział przy przekazywaniu w eksploatację przyjmowanych z zewnątrz i     remontowanych zasobów mieszkaniowych oraz kontroli nad usuwaniem usterek w okresie gwarancyjnym,
 • utrzymanie w należytym stanie administrowanych zasobów mieszkalnych i ich  otoczenia  oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku  mieszkańców,
 • zawieranie umów z obcymi jednostkami dla zabezpieczenia potrzeb administrowanych zasobów mieszkalnych w zakresie dostawy wody, energii elektrycznej, ciepła, wywozu nieczystości, oczyszczania chodników, ulic, kominów itp. oraz kontrolowanie realizacji tych usług,
 • zabezpieczenie sprawnego działania instalacji i urządzeń domowych,  przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców  przez przeprowadzenie robót konserwacyjnych we własnym zakresie  lub zlecanie ich obcym jednostkom w ramach obowiązujących przepisów,
 • planowanie, zlecanie wykonania, kontrole realizacji i uczestnictwo w  odbiorach remontów administrowanych zasobów mieszkalnych,
 • reprezentowanie interesów mieszkańców i odpowiedzialność przed nimi
 •  za sprawne funkcjonowanie urządzeń technicznych w administrowanych  budynkach w przypadku zlecenia ich obsługi obcym jednostkom,
 • zawieranie umów z najemcami lokali, z dzierżawcami terenów i urządzeń  przydomowych i wewnątrz osiedlowych,  protokólarne przekazywanie najemcom i dzierżawcom przedmiotów najmu i  dzierżawy,  odbieranie tych przedmiotów po zakończeniu użytkowania,  ustalenie braków i uszkodzeń, względnie ulepszeń przedmiotów najmu,  przeprowadzenie rozliczeń z tego tytułu ze zdającymi,
 • pobieranie czynszów najmu i dzierżawy, świadczeń i innych opłat związanych z  użytkowaniem administrowanych zasobów mieszkalnych/naliczanie,  księgowanie wpłat, egzekucje należności,
 • dokonywanie okresowych przeglądów mieszkań i egzekwowanie od najemców należytej konserwacji zajmowanych lokali oraz znajdujących się w  nich urządzeń technicznych,
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe administrowanych zasobów mieszkalnych,
 • ustalenie regulaminów porządku domowego oraz nadzór nad przestrzeganiem ich przez najemców,
 • eksploatacja terenów i urządzeń przydomowych i wewnątrz osiedlowych,
 • prowadzenie administracji zleconej zasobów mieszkalnych obcych jednostek,
 • współdziałanie z obcymi jednostkami prowadzącymi administrację zlecona  zasobów mieszkaniowych działu mieszkaniowego,
 • prowadzenie administracji budynków stanowiących własność osób fizycznych  i  jednostek gospodarki nieuspołecznionej, przyjętych w zarząd przez organy        administracji państwowej,
 • współdziałanie z terenowymi organami administracji państwowej w sprawach  z zakresu szczególnego trybu najmu lokali mieszkalnych i  użytkowych,
 • współdziałanie z Wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie zarządzania  budynkami mieszkalnymi i organizowanie pracy społecznej mieszkańców przy  utrzymaniu w należytym stanie mieszkań, domówi ich otoczenia,
 • prowadzenie wykazu osób przebywających w domach administrowanych  przez  Dział Eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych, podlegających  obowiązkowi meldunkowemu, współdziałanie z terenowymi organami  administracji państwowej w zakresie ewidencji i kontroli ruchu ludności  zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • udzielanie najemcom lokali zezwoleń na dokonywanie w nich zmian i  przeróbek oraz nadzór nad zgodnością przeróbek z przepisami prawa  lokalowego, budowlanego i przeciwpożarowego,świadczenie odpłatnych usług lokatorskich najemcom lokali w zakresie  drobnych remontów bieżących i robót konserwacyjnych za pośrednictwem  grupy konserwatorów domowych.

Usługi komunalne

 Zakres usług:

 • wywóz nieczystości i oczyszczanie ulic,
 • zakup, rozmieszczenie oraz opróżnianie ulicznych pojemników na odpadki na zlecenie,
 • zamiatanie ręczne lub mechaniczne ulic i placów publicznych,
 • zaopatrywanie ludności i jednostek uspołecznionych w pojemniki na nieczystości stałe, dezynfekcja i konserwacja tych pojemników, pobieranie opłat za ich używanie, dochodzenie odszkodowań od użytkowników pojemników w przypadku uszkodzeń, zniszczenia czy zgubienia,
 • świadczenie odpłatnych usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych na zlecenie ludności i jednostek uspołecznionych, naliczanie i egzekwowanie należności zakładu z tego tytułu,
 • współpraca z instytucjami, zakładami zainteresowanymi utrzymaniem czystości w mieście i we wsiach położonych w rejonie zakładu,
 • konserwacja i pielęgnacja istniejących terenów zielonych wraz z towarzyszącą im małą architekturą na zlecenie,
 • konserwacja zieleni na terenie cmentarzy komunalnych,
 •  prowadzenie dokumentacji terenów zieleni miejskiej, pozostających w administracji zakładu,
 • prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych