Parametry jakości wody

Jakość wody do picia jest aktualnie w Polsce uregulowana przepisami prawnymi zawartymi w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 Nr 61 poz. 417).

Z przepisów wymienionej wyżej Ustawy wynika obowiązek regularnego informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wywiązując się z nałożonego obowiązku, poniżej podajemy zestawienie obejmujące wskaźniki jakości wody dostarczanej z ujęć w Mieście i Gminie Skwierzyna w zakresie analiz: bakteriologicznej, podstawowej analizy fizykochemicznej oraz organoleptycznej w odniesieniu do maksymalnych dopuszczalnych wartości wskaźników jakości wody określonych w obowiązującej normie sanitarnej.

Reasumując, w oparciu o wieloletnie sprawozdania z badania wody na ujęciach Miasta i Gminy Skwierzyna, woda pitna podawana do sieci odpowiada w pełni wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 Nr 61 poz. 417) i nie stanowi w żadnej mierze zagrożenia zdrowotnego dla jej odbiorców.

 

Zestawienie wskaźników jakości wody                     Wyświetl tabelę

Uwzględniając prośby mieszkańców gminy Skwierzyna Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Skwierzynie podaje niżej twardość ogólną wody do picia w poszczególnych stacjach uzdatniania wody, stwierdzoną na podstawie badań wykonanych przez niezależne akredytowane laboratorium SGS „EKO-PROJEKT” w Poznaniu:

- Skwierzyna SUW ul. Gorzowska – 227mg CaCO3 /l wody. 
- Skwierzyna ul. Pola Międzyrzeckie – 219mg CaCO3 /l wody
- Skwierzyna ul. Międzychodzka – 169 mg CaCO3 /l wody
- Świniary – 181mg CaCO3 /l wody. 
- Krobielewko – 197mg Ca CaCO3 /l wody. 
- Trzebiszewo – 194mg CaCO3 /l wody
- Murzynowo – 245mg Ca CaCO3 /l wody. 
- Warcin – 328 mg CaCO3 /l wody


Twardości wody do picia: wg norm polskich wynosi 60-500 mg CaCO3/dm3
dzieli się następująco:
bardzo miękka to <75 mg CaCO3/dm3
miękka 75-150 mg CaCO3/dm3
średnio twarda 150-300 mg CaCO3/dm3
twarda 300-500 mg CaCO3/dm3
bardzo twarda >500 mg CaCO3/dm3

Załączniki6 plik(i)