Oczyszczalnia ścieków

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Skwierzynie została oddana do eksploatacji z końcem listopada 2005 r. Oczyszczalnia wyposażona jest w instalację do usuwania podwyższonej zawartości biogenów. Miejską Oczyszczalnię Ścieków zlokalizowano na terenie istniejącej starej oczyszczalni, do której przylegają rozległe nadwarciańskie łąki. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajduje się składowisko trocin Zakładu Drzewnego, przedsiębiorstwo LAS oraz basen portowy.

 

Ścieki z kanalizacji miejskiej doprowadzane są do oczyszczalni kolektorem grawitacyjnym, natomiast ścieki ze zbiorników bezodpływowych są dowożone taborem asenizacyjnym i odbierane w kontenerowej stacji zlewczej na terenie oczyszczalni.

 

 

W pierwszej kolejności, zarówno ścieki z kanalizacji miejskiej jak i ze stacji zlewczej, dopływają do głównej przepompowni ścieków, skąd tłoczone są do komory rozprężnej przed kratą mechaniczną na budynku krat.  Na kracie mechanicznej zatrzymywane są skratki, które następnie są odwadniane na prasopłuczce. Odwodnione skratki zbierane są w kontenerach, higienizowane wapnem chlorowanym i wywożone na składowisko odpadów.

 

Z kanałów ściekowych na budynku krat ścieki spływają do piaskownika przedmuchiwanego, typu "PISTA", gdzie usuwane są  ciała pływających i tłuszcze. W piaskowniku usuwany jest piasek, który za pomocą podnośnika powietrznego transportowany jest do odwodnienia na separatorze piasku. Piasek po odwodnieniu, oraz zebrane w piaskowniku ciała pływające po higienizacji wapnem chlorowanym, wywożone są na składowisko odpadów. Powietrze do napowietrzania piaskownika dostarczane jest przez dmuchawy zlokalizowane w pomieszczeniu pod kanałami ściekowymi w budynku krat.

 

Po przejściu przez część  mechaniczną oczyszczalni ścieki dopływają do bloku biologicznego.

W skład bloku wchodzą:

  • zblokowana pierścieniowa komora defosfatacji,
  • komora napowietrzania o cyrkulacyjnym ruchu ścieków,
  • wewnętrzny radialny osadnik wtórny.

 

Komora biologicznej defosfatacji pracuje w układzie cyrkulacyjnym. Przy specjalnych pomostach zostały zainstalowane mieszadła zatapialne służące do nadania ściekom cyrkulacyjnego ruchu w komorze, a także  do utrzymywania w zawieszeniu osadu czynnego.

 

W komorze napowietrzania osadu czynnego równolegle zachodzą procesy nitryfikacji oraz denitryfikacji. Ścieki w komorze napowietrzania napowietrzane są za pomocą trzech wirników mamutowych. Aby zapewnić dokładne wymieszanie zawartości komory osadu czynnego zainstalowano trzy mieszadła wolnoobrotowe zamocowane przy pomostach. Z komory napowietrzania poprzez jaz przelewowy ścieki przepływają do radialnego osadnika wtórnego.

 

W osadniku wtórnym następuje sedymentacja osadu czynnego i klarowanie ścieków oczyszczonych. Ścieki oczyszczone dopływają przez komorę pomiaru ilości ścieków do odbiornika.

Wysedymentowany, w osadniku wtórnym osad jest zgarniany za pomocą mechanicznego zgarniacza do leja osadowego, skąd jest usuwany do przepompowni osadu recyrkulacyjnego i nadmiernego. Część osadu jako recyrkulat zawracany jest do komory defosfatacji, a część jako osad nadmierny tłoczony jest do grawitacyjnego zagęszczacza. Nastepnie  osad jest odwadniany mechanicznie przy pomocy taśmowej prasy filtracyjnej, higienizowany wapnem hydratyzowanym i wywożony na składowisko odpadów.