Usługi Komunalne

Usługi komunalne

 Zakres usług:

* wywóz nieczystości i oczyszczanie ulic,

* zakup, rozmieszczenie oraz opróżnianie ulicznych pojemników na odpadki na zlecenie,

* zamiatanie ręczne lub mechaniczne ulic i placów publicznych,

* zaopatrywanie ludności i jednostek uspołecznionych w pojemniki na nieczystości stałe, dezynfekcja i konserwacja tych pojemników, pobieranie opłat za ich używanie, dochodzenie odszkodowań od użytkowników pojemników w przypadku uszkodzeń, zniszczenia czy zgubienia,

* świadczenie odpłatnych usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych na zlecenie ludności i jednostek uspołecznionych, naliczanie i egzekwowanie należności zakładu z tego tytułu,

* współpraca z instytucjami, zakładami zainteresowanymi utrzymaniem czystości w mieście i we wsiach położonych w rejonie zakładu,

* konserwacja i pielęgnacja istniejących terenów zielonych wraz z towarzyszącą im małą architekturą na zlecenie,

* konserwacja zieleni na terenie cmentarzy komunalnych,

 * prowadzenie dokumentacji terenów zieleni miejskiej, pozostających w administracji zakładu,

⃰ prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych