E-Usługi

Zamawiający: Skwierzyna, 16.01.2020r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 5

66-440 Skwierzyna

                                                                                          Nr Sprawy: ZUK/DWiK/ZP-01/10-11/2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, czyli poniżej 221 000 euro na zadanie pn. „Budowa systemu e-usług dla klientów Zakładu Usług Komunych Sp. z o.o. w Skwierzynie”.

Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”.

Zamawiający, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie, działając na mocy art. 92 ust. 2 oraz art. 92 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Cała treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - TUTAJ

Prezes Zarządu
Tomasz Reszel------------
Zamawiający: Skwierzyna, 20.12.2019r.
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna

                                                                           Wykonawcy uczestniczący postępowaniu
                                                                               nr ZUK/DWiK/ZP-01/10-11/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, czyli poniżej 221 000 euro na zadanie pn. „Budowa systemu e-usług dla klientów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie”.

obejmującego dostawę bezterminowych licencji specjalistycznego oprogramowania platformy e-usług wraz z wdrożeniem, aktualizacją oraz dostawą strony internetowej, sprzętu komputerowego i modernizacją sieci teleinformatycznej. Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”.

Zamawiający, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie, działając na mocy art. 86 st.5 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp zawiadamia, że:

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.12.2019r. o godzinie 10:45 w Siedzibie Zamawiającego.

Cała treść informacji z otwarcia ofert - TUTAJ 

Prezes Zarządu
Tomasz Reszel

___________________

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 221 tys. euro

na zadanie pn.:

„Budowa systemu e-usług dla klientów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie ”

Przedmiot zamówienia dofinansowany w ramach projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Nr sprawy: ZUK/DWiK/ZP-01/10-11/2019

Ogłoszenie w biuletynie zamówień publicznych nr 633398-N-2019, z dnia 06.12.2019 r.

Cała treść ogłoszenia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w załączonych plikach:

- Cała treść ogłoszenia nr 633398-N-2019 (pdf),

- SIWZ E-BOOK (pdf),

- dodatek 1 – formularz ofertowy (WORD),

- dodatek 2a – opis przedmiotu zamówienia (pdf),

- dodatek 2b - załącznik cenowy (excel)

- dodatek 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia (WORD),

- dodatek 4 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu (WORD),

- dodatek 5 – wykaz usług (WORD),

- dodatek 6 – wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (WORD),

- dodatek 7 – wzór pełnomocnictwa (WORD),

- dodatek 8 – grupa kapitałowa (WORD),

- dodatek 9 – wzór umowy (pdf).

 

Prezes Zarządu

Tomasz Reszel


_________________________________________
Skwierzyna, dnia 02.02.2018 r. Znak: ZWiK/GI/ZP/03/11/2017

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Skwierzynie ogłasza iż w dniu 30.01.2018 r. podpisano umowę – udzielono zamówienia p.n.: „Dostawa urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody, modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu urządzeń, terminala z wyposażeniem do pomiaru przepływu oraz niezbędnego oprogramowania do siedziby zamawiającego w m. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, województwo lubuskie, wraz z wdrożeniem systemu radiowego odczytu oraz instalacją urządzeń i oprogramowania i przeszkoleniem pracowników zamawiającego na lata 2018 –2020”.
 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. GROWO Tomasz Wierciński
Email wykonawcy: biuro@growo.pl
Adres pocztowy: ul. Zachodnia 28
Kod pocztowy: 66-200
Miejscowość: Świebodzin
Kraj Polska/woj. lubuskie
 

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY

Cena wybranej oferty/wartość umowy: 974557.91 PLN.

DATA PODPISANIA UMOWY – UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

30.01.2018 r.

Cała treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w załączonym PLIKU.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Reszel

___________
oznaczenie sprawy ZWiK /GI/ZP/03/11/2017

Skwierzyna 24.01.2018r.

Otrzymują :Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty.

Opublikowano na stronie: www.zwik-skwierzyna.pl

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody, modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu urządzeń, terminala z wyposażeniem do pomiaru przepływu oraz niezbędnego oprogramowania do siedziby zamawiającego w m. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, województwo lubuskie, wraz z wdrożeniem systemu radiowego odczytu oraz instalacją urządzeń i oprogramowania i przeszkoleniem pracowników zamawiającego na lata 2018 - 2020”.

Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skwierzynie działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm. ) zwanej dalej ustawą PZP, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty :

Nazwa (firma), siedziba i adres wybranego Wykonawcy :

P.P.H.U. GROWO Tomasz Wierciński

ul. Zachodnia 28, 66-200 Świebodzin

Cena z oferty wybranego Wykonawcy: 974 557,91 PLN brutto.

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów, uzyskała największą ilość punktów.

Żadna z ofert nie została odrzucona – Wykonawcy spełnili wszystkie wymogi wynikające z ustawy PZP, spełnili wszystkie wymogi wynikające ze SIWZ.

Cała treść informacji o wyborze najkorzystniej oferty w załączonym PLIKU.

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Reszel


_______________________________________________________________________________________
Skwierzyna, dnia 29.12.2017 r.                            Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/03/11/2017

SPROSTOWANIE DO INFORMACJI Z SESJI OTWARCIA OFERTz dnia 28.12.2017 r. W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Dostawa urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody, modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu urządzeń, terminala z wyposażeniem do pomiaru przepływu oraz niezbędnego oprogramowania do siedziby zamawiającego w m. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, województwo lubuskie, wraz z wdrożeniem systemu radiowego odczytu oraz instalacją urządzeń i oprogramowania i przeszkoleniem pracowników zamawiającego na lata 2018 – 2020”.
 

W zamieszczonej w dniu 28.12.2017 r. informacji z otwarcia ofert, w ofercie nr 2

P.P.H.U. GROWO , Tomasz Wierciński, Ul. Zachodnia 28, 66-200 Świebodzin

omyłkowo zamiast ceny ofertowej brutto 974 557,91 zł podano oferowaną kwotę netto 792 323,50 zł.

Z uwagi na powyższe w tabeli dla oferty nr 2 błędny zapis w kolumnie „Cena ofertowa brutto PLN 792 323,50 zł” zastępuje się prawidłowym zapisem: „Cena ofertowa brutto PLN 974 557,91 zł”

W związku z powyższym zamieszczamy poprawioną, w wyżej wskazanym zakresie, Informację z sesji otwarcia ofert.Treść informacji z sesji otwarcia ofert zamieszczonej w dniu 28.12.2017 r. uznaje się za nieaktualną, z uwagi na popełnioną oczywistą omyłkę – wykazany w niniejszym sprostowaniu błędny zapis.

Cała treść poprawionej informacji z sesji otwarcia ofert w załączonym PLIKU.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Reszel

 


Skwierzyna, dnia 28.12.2017 r.                        Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/03/11/2017

 

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Dostawa urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody, modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu urządzeń, terminala z wyposażeniem do pomiaru przepływu oraz niezbędnego oprogramowania do siedziby zamawiającego w m. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, województwo lubuskie, wraz z wdrożeniem systemu radiowego odczytu oraz instalacją urządzeń i oprogramowania i przeszkoleniem pracowników zamawiającego na lata 2018 – 2020”.

Cała treść informacji z sesji otwarcia ofert w załączonym PLIKU.

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Reszel


Skwierzyna, dnia 15.12.2017 r.

Znak: ZWiK/GI/ZP/03/11/2017

Wykonawcy zainteresowani przetargiem nieograniczonym.
PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO OGŁOSZONEGO PRZEZ
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie przetargu nieograniczonego na zamówienie p.n.: „Dostawa urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody, modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu urządzeń, terminala z wyposażeniem do pomiaru przepływu oraz niezbędnego oprogramowania do siedziby zamawiającego w m. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, województwo lubuskie, wraz z wdrożeniem systemu radiowego odczytu oraz instalacją urządzeń i oprogramowania i przeszkoleniem pracowników zamawiającego na lata 2018 – 2020”.
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – TAK.
Nazwa projektu lub programu:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-uslug dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa
lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego- projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły pytania na które w dniu 15.12.2017 r. Zamawiający
udzielił odpowiedzi.
TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI W ZAŁĄCZONYM PLIKU


PREZES ZARZĄDU
Tomasz Reszel

------------------------------------

 

 

 

Skwierzyna, dnia 05.12.2017 r        Znak: ZWiK/GI/ZP/03/11/2017

Wykonawcy zainteresowani przetargiem nieograniczonym.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO OGŁOSZONEGO PRZEZ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie przetargu nieograniczonego na zamówienie p.n.: „Dostawa urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody, modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu urządzeń, terminala z wyposażeniem do pomiaru przepływu oraz niezbędnego oprogramowania do siedziby zamawiającego w m. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, województwo lubuskie, wraz z wdrożeniem systemu radiowego odczytu oraz instalacją urządzeń i oprogramowania i przeszkoleniem pracowników zamawiającego na lata 2018 – 2020”.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – TAK.

Nazwa projektu lub programu:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-uslug dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego- projekty realizowane poza formułą ZIT.

______________________________________________________________________________

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie 1.

„ Czy Zamawiający dopuszcza by:

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy zmniejszono z 10% na 5%”.

Ad.1. Odpowiedź na pytanie 1 udzielona przez Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia ustalonej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

CAŁA TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI W ZAŁĄCZONYM PLIKU

 

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Reszel

Skwierzyna, dnia 27.11.2017 r.                                               Znak: ZWiK/GI/ZP/03/11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Skwierzynie ogłasza przetarg nieograniczony na zamówienie p.n.: „Dostawa urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody, modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu urządzeń, terminala z wyposażeniem do pomiaru przepływu oraz niezbędnego oprogramowania do siedziby zamawiającego w m. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, województwo lubuskie, wraz z wdrożeniem systemu radiowego odczytu oraz instalacją urządzeń i oprogramowania i przeszkoleniem pracowników zamawiającego na lata 2018 – 2020”.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-uslug dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego- projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA ORAZ SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH.

- Cała treść ogłoszenia przetargu - e-usługi.

 - SIWZ - przetarg e-usługi - PDF

- SIWZ - przetarg e-usługi - WORD.


PREZES ZARZĄDU
Tomasz Reszel