Plan rozwoju

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skwierzynie informuje, iż w dniu 26 stycznia 2017 roku decyzją Rady Miejskiej został przyjęty nowy Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie Gminy Skwierzyna na lata 2017 - 2019". Plan ten stanowi kontynuację i rozwinięcie poprzedniego WPRiMUWiK na lata 2016 - 2017 oraz poszerzony jest o nowe zadania.

Plan obejmuje:

- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skwierzynie: zadanie kontynuowane w ramach poprzedniego planu poszerzone o elementy rozwinięcia strefowego opomiarowania ciśnień i przepływów wody na sieciach wodociągowych, budowie studni głębinowej na działce 227/2 należącej do Gminy, a pozyskanej z Agencji Nieruchomości Rolnych pod kątem rozwoju SUW tj. nowych obszarów pod budowę studni, wymiany wodociągu przesyłowego ze studni 7a do SUW, modernizacji obiektów związanych z infrastrukturą techniczną SUW,

- budowa sieci wodociągowej od Krobielewka do miejscowości Wiejce wraz ze zwodociągowaniem Wiejc w zadaniu tym zakładano dwuetapowość polegającą na przygotowaniu dokumentacji projektowej w/w zadania w roku 2016 oraz na realizacji zadania zaplanowanej na rok 2017,

- budowa wodociągu w miejscowości Świniary podobnie jak przedstawione powyżej zadanie podzielone było na dwa etapy na rok 2016 przygotowanie dokumentacji na rok 2017 realizacja,

- budowa sieci wodociągowej w przedłużeniu ulic Ceglana Góra i Przemysłowa zadanie przeniesione na rok 2017 ze względu na prośbę właściciela działek budowlanych, który dokonał podziału jednej dużej działki na kilka mniejszych,

-budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Ceglana Góra zadanie zaplanowane na 2016 rok zostało rozpoczęte w grudniu roku 2016 w związku z prośbą właścicieli działek przy tej ulicy poszerzył się zakres o zwodociągowanie i skanalizowanie kolejne działki,

- budowa sieci wodociągowej przy ulicy Lawendowej zadanie oddane do realizacji na przełomie roku pozwoli na zwodociągowanie 10 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Międzyrzeckiej na Strefie Ekonomicznej zadanie pierwotnie zaplanowane na rok 2016 na wniosek właściciela została realizacja wstrzymana (Gmina Skwierzyna ubiegała się o środki unijne na kompleksowe uzbrojenie Strefy Ekonomicznej w związku z brakiem środków unijnych ponownie do realizacji w roku 2017)

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Batorego zadanie zaplanowane na 2016 realizacja przesunięta na 2017 w związku z tym, że inwestycja obejmuje bezpośrednie centrum miasta podlegała szczególnej ocenie konserwatora oraz wystąpiła kwestia regulacji stanu prawnego nieruchomości przy ul. Międzyrzeckiej 1.

Zadaniem, które jest całkowicie nowym jest wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe. W ramach tego programu pragniemy wprowadzić informatyczny system e-usług w naszej Spółce polegający m.in. na udostępnianiu poprzez internet usłudze zdalnego odczytu, wprowadzeniu e-faktur, e-monitów, e-komunikacji z klientami spółki. Dzięki wprowadzeniu tego programu planujemy polepszyć jakość świadczonych usług oraz wprowadzić interaktywność kontaktu z klientami Spółki. Zadanie to zaplanowane jest na okres 2017 do 2019 roku.

Uchwała oraz "Wieloletni Plan..." dostępny w pliku

Uchwała  Wieloletni Plan