PYTANIA DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU na zadanie pn. :„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ W SKWIERZYNIE  UL. STARODWORSKA, POZIOMKOWA, JAGODOWA, ……”.
PYTANIA DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU na zadanie pn. :„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ W SKWIERZYNIE UL. STARODWORSKA, POZIOMKOWA, JAGODOWA, ……”.

Pytanie i odpowiedź oraz uzupełnienie SIWZ

OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,

DODATKOWY załącznik do

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

na zadanie pn. :

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ W PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK BUDOWLANYCH ORAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Z SZAFĄ STEROWNICZĄ I Z ZASILENIEM ELEKTRYCZNYM ZALICZNIKOWYM W SKWIERZYNIE UL. STARODWORSKA, POZIOMKOWA, JAGODOWA, ……”.

nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/12/2021

 

Zapytanie i odpowiedź.

 

PYTANIE:

Dzień dobry,

Proszę o zamieszczenie brakującej dokumentacji w projekcie budowlanym (plik PB cz. I) do zadania pn. „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłoczonej w przyłączami do granic działek budowlanych oraz z przepompownią ścieków z szafą sterowniczą i z zasilaniem elektrycznym zalicznikowym w Skwierzynie ul. Starodworska, Poziomkowa, Jagodowa” od strony 41 do strony 80, która jest nam niezbędna do prawidłowej analizy i wyceny zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.”

 

ODPOWIEDŹ:

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące uzupełnienia OiSiWZ o całą treść PB część opisowa od strony 41 do strony 80 w załączeniu przesyłam brakującą treść w części opisowej>

 

 

UZUPEŁNIONY ZAŁĄCZNIK DO SIWZ:

Integralną częścią siwz uzupełniony załącznik:

 

Załącznik nr 6 c.d. dokumentacja projektowa część opisowa c.d. strona 41-80.

Załączniki2 plik(i)