Przetarg - Paliwo

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 221 tys. euro

na zadanie pn.: „Sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych”

Nr sprawy: ZUK/DWiK/ZP-01/06/2020

Ogłoszenie w biuletynie zamówień publicznych nr  556666-N-2020 z dnia 2020-07-01 r.

Cała treść ogłoszenia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w załączonych plikach:

Załączniki10 plik(i)