Przetarg „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK BUDOWLANYCH W SKWIERZYNIE UL. LAWENDOWA”
Przetarg „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK BUDOWLANYCH W SKWIERZYNIE UL. LAWENDOWA”

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Skwierzynie                                      Skwierzyna 26 lipiec 2021r.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA


na zdanie pn. :

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK BUDOWLANYCH W SKWIERZYNIE
UL. LAWENDOWA”

nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/07/2021

Oferty należy złożyć  nie później niż do dnia  06.08.2021r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.08.2021r. do godz. 10.30.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Integralną częścią siwz są załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków.
3. Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi..
4. Wzór pełnomocnictwa do podpisania oferty (propozycja).              
5. Wzór umowy.
6. Dokumentacja projektowa
7. Regulamin zamówień sektorowych ZUK Skwierzyna

Załączniki8 plik(i)