Przetarg
Przetarg

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Skwierzynie                                      Skwierzyna 31 maj 2021r.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

na zdanie pn. :

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ W PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK BUDOWLANYCH ORAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Z SZAFĄ STEROWNICZĄ I Z ZASILENIEM ELEKTRYCZNYM ZALICZNIKOWYM W SKWIERZYNIE

UL. CEGLANA GÓRA”

nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/05/2021

 

Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 11.06.2021r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2021r. do godz. 13.00.

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Integralną częścią siwz są załączniki:

  1. Wzór formularza ofertowego.

  2. Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków.

  3. Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi..

  4. Wzór pełnomocnictwa do podpisania oferty (propozycja).

  5. Wzór umowy.

  6. Dokumentacja projektowa

  7. Regulamin zamówień sektorowych ZUK Skwierzyna

Załączniki8 plik(i)