OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 221 tys. euro

na zadanie pn.:

„Budowa systemu e-usług dla klientów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie ”

Przedmiot zamówienia dofinansowany w ramach projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Nr sprawy: ZUK/DWiK/ZP-01/10-11/2019

Ogłoszenie w biuletynie zamówień publicznych nr 633398-N-2019, z dnia 06.12.2019 r.

Cała treść ogłoszenia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Prezes Zarządu
Tomasz Reszel