INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający: Skwierzyna, 20.12.2019r.
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna

                                                                           Wykonawcy uczestniczący postępowaniu
                                                                               nr ZUK/DWiK/ZP-01/10-11/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, czyli poniżej 221 000 euro na zadanie pn. „Budowa systemu e-usług dla klientów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie”.

obejmującego dostawę bezterminowych licencji specjalistycznego oprogramowania platformy e-usług wraz z wdrożeniem, aktualizacją oraz dostawą strony internetowej, sprzętu komputerowego i modernizacją sieci teleinformatycznej. Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”.

Zamawiający, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie, działając na mocy art. 86 st.5 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp zawiadamia, że:

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.12.2019r. o godzinie 10:45 w Siedzibie Zamawiającego.

Cała treść informacji z otwarcia ofert - TUTAJ 

Prezes Zarządu
Tomasz Reszel