Aktualności

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego- ZWiK/GI/ZP/01/05/2018 - "OSADY".

Skwierzyna, dnia 22.06.2018 r.                                                   Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/01/05/2018


Do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

„Sukcesywne świadczenia usługi w zakresie wywozu i wykorzystania lub nunieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Skwierzynie w ilości około 3300 ton w okresie trzech lat”. Nr ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 555383-N-2018 z dnia 10.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie § 71 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Cała treść zawiadomienia w załączonym PLIKU oraz w zakładce Inwestycje/PRZETARGI.

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Reszel