Aktualności

Zarządzenie Nr 8/2018

Zarządzenie Nr 8/2018 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Skwierzynie Z dnia 21.06.2018r. w sprawie : ustalenia opłaty za przyjęcie ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Skwierzynie na okres od 21.06.2018 do 20.06.2021 roku.

§ 1

Z dniem 21.06.2018r. wprowadzam niżej wymienione opłaty za przyjęcie 1m3 ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Skwierzynie w okresie;
od 21.06.2018r. do 20.06.2019r. - 5,14 zł netto / 5,55 zł brutto
od 21.06.2019r. do 20.06.2020r. - 5,25 zł netto / 5,67 zł brutto
od 21.06. 2020r. do 20.06.2021r. - 5,37 zł netto / 5,80 zł brutto

§ 2

Miejscem odbioru ścieków dowożonych jest stacja zlewna oczyszczalni ścieków w Skwierzynie przy ul. Rzeźnickiej.

§ 3

Cenę za ścieki dowożone stanowi iloczyn ilości ścieków ustalonych na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Skwierzynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarzdzenie w formie elektronicznej

Prezes Zarządu Tomasz Reszel