Aktualności

Przetarg na budowę wodociągu i kanalizacji w Skwierzynie - ZWiK/GI/ZP/02/07/2018

 Skwierzyna, dnia 19.07.2018 r.

Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/02/07/2018

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skwierzynie

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. :

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI I KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE UL. MIĘDZYRZECKIEJ W SKWIERZYNIE, na działkach nr ewid. 498, 537/3 obręb 3 Skwierzyna”.

Termin i miejsce składania ofert:

do dnia 02.08.2018 r. do godziny 11:45 w Zakładzie Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna,  pokój  nr 12- Sekretariat Spółki, I piętro siedziby.

Cała treść ogłoszenia wraz z SIWZ i załącznikami dostępna na stronie internetowej Zamawiającego:www.zwik-skwierzyna.pl    w zakładce: Inwestycje/PRZETARGI

Prezes Zarządu
Tomasz Reszel