Aktualności

Objaśnienia do ogłoszenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna

Objaśnienia do ogłoszenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna
 

1.Taryfy zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RegionalnyZarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją nr PO. RET. 070.24.2.2018.MZ z dnia 22 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 24f ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2017 r. poz.328,1566,2180, z 2018 r. poz.650) zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie). Taryfa dla Miasta i Gminy Skwierzyna została ogłoszona w dniu 13.06.2018r.

Zgonie z art. 24 g ustawy, dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

Taryfy obowiązują od 21.06.2018r. do 20.06.2021r. Ceny i stawki opłat podane są dla 3 kolejnych dwunastomiesięcznych okresów następujących po sobie.

A.taryfa w okresie od 1 do 12 miesiąca stosowana  od 21. 06. 2018 r. do 20. 06. 2019 r.

B.taryfa w okresie od 13 do 24 miesiąca stosowana od 21. 06. 2019 r. do 20. 06. 2020 r.

C.taryfa w okresie od 25 do 36 miesiąca stosowana od 21. 06. 2020 r. do 20. 06. 2021 r.

Z uwagi na zmianę konstrukcji dotychczasowej opłaty abonamentowej, nowa opłata abonamentowa wprowadzona zostanie z dniem 01 lipca 2018 roku.

Załącznik nr 1 - Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RET.070.24.2.2018.MZ z dnia 22 maja 2018 r.

Załącznik nr 2 - Taryfa obowiązująca za okres 21. 06. 2018 - 20. 06. 2021.

 

Prezes Zarządu
Tomasz Reszel